CV (1994–2021)

BAKGRUND

Examina

Filosofie kandidat, 1994 (Lunds universitet)

MA in Linguistics, 1996 (Lunds universitet/University of Manchester)

Filosofie doktor, 2004 (Lunds universitet)

Docent i nordiska språk, 2010 (Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet)

Professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, 26/12 2016.

Akademiska utmärkelser

1997. The Nordic Association of Linguists' Studentship.

2005. Kockska priset. Vetenskapssocieteten, Lund.

2006. Kockska belöningen.

2006. Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare.

2019. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Pris ur Jöran Sahlgrens minnesfond. Motivering: För hans skarpsinniga arbete rörande svenska dialekter där han anlagt nya infallsvinklar och därigenom förnyat forskningsfältet.

Anställningar etc.

Doktorand vid inst. för nordiska språk, Lunds universitet, 1995­-2004.

Biblioteksamanuens, inst för nordiska språk, (200 tim/termin) 1/9 1996-15/10 1997.

Redaktionssekreterare för Studia Linguistica 1/9 1996-15/9 2000.

Amanuens i forskningsprojektet Relativa bisatser och andra satsvärdiga modifierare i de nordiska språken 1/1 1998-30/10 1998.

Doktorandtjänst, LU, 1/11 1998-4/11 2002.

Utredning av retorikkurs för områdesstyrelsen, LU, november 2002.

Universitetsadjunkt, inst. för nordiska språk, LU, 1/2 2003-31/1 2005

Forskare inom SveDiaSyn, inst. för nordiska språk, LU, 1/2 2005-31/10 2008.

Lektor, nordiska språk, LU (53 %). 1/11-31/12 2008.

Lektor, nordiska språk, LU (68 %). 1/1-30/4 2009.

Lektor, Språk- och litteraturcentrum, LU. 1/7 2009-2013 (tjänstledig 1/9 2013-30/6 2014)

Forskare/delprojektledare inom NorDiaCorp (50 %), 1/5 2009-30/4 2010.

Forskare i det egna RJ-projektet GReNS (Germanic Referential Null Subjects), 1/5 2010- 31/8 2013.

Lektor, inst. för svenska språket, Göteborgs universitet, 1/1 2013-31/12 2016 (tjänstledig 1/1 2013-31/8 2013).

Forskare/projektledare i VR-projektet ESST (Estlandssvenskans språkstruktur), 1/9 2013-2017.

Forskare/projektledare i RJ-projektet SveNeg (Svensk negationssyntax), 1/9 2016-31/8 2019.

Professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, 27/12 2016-

Förtroendeuppdrag

Medlem C i GLOW:s styrelse, 1999-2001.

Doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen, 1997-2001.

Doktorandrepresentant i HT-områdesstyrelsen samt områdesstyrelsens AU, 2000-2002.

Doktorandrepresentant i HT-områdets valberedning, 2000-2002.

Verksam inom Athenaprojektet, 2002-2012.

Ledamot i Språkvetenskapliga forskarkollegiet, SOL, jan 2012-dec. 2012

från ht 2013 i Göteborg

Ledamot i Lärarförslagsnämnden, Humanistiska fakulteten, vt 2014-ht 2014

Ledamot i Forskarutbildningsberedningen (FUB), Humanistiska fakulteten, 2014-2018

Viceprefekt för forskarutbildningen, inst. för svenska språket, GU, 2014-2018

Ledamot i FUK och FOK, institutionen för svenska språket, GU, 2014-2020

Lärda sällskap - medlemskap

International Society for Historical Linguistics, 2003-

Svenska Fornskriftssällskapet, 2010-

Vetenskapssocieteten i Lund, 2011-

Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, 2017-

FORSKNINGSMERITER

Externfinansierade forskningsprojekt

SveDiaSyn (Svensk Dialektsyntax). Forskare 75-100% 1/1 2005-30/10 2008. Projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare prof. Lars-Olof Delsing, Lund. Samarbete med NORMS/ScanDiaSyn.

NorDiaCorp (Nordic Dialect Corpus). Forskare/nationell samordnare för Work Package 2 (datainsamling i Sverige och Finland), anställning om 50 %, 1/5 2009-30/4 2010. Projekt finansierat av NOS-HS. Projektledare fil. dr. Øystein Vangsnes, Tromsø. Anslag för WP 2 i Sverige: 93 400 EUR (≈795 000 SEK). Extra anslag från Språkvetenskapliga forskarkollegiet, SOL, 2011: 55 000 SEK.

N'CLAV (Nordic Collaboration in Language Variation). Nationell samordnare, 1/1 2010-2012. Projekt finansierat av NordForsk. Projektledare fil. dr. Maia Andréasson, Göteborg.

Referentiella nollsubjekt i germanska språkvarieteter (Germanic Referential Null subjects, GReNS). Forskare 81,25% 2010-2013. Eget forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Anslag: 1 875 000 SEK.

Referentiella nollsubjekt i germanska V2-språk. Egen beviljad projektansökan från Vetenskapsrådet 2009 (VR 421-2009-1350). Anslag: 2 025 000 SEK. Ej utnyttjat på grund av samtidigt RJ-anslag.

Estlandssvenskans språkstruktur (ESST). Beviljad projektansökan från VR 2012 (VR 421-2012-907). Projekttid 2012-2017. Projektledare: Henrik Rosenkvist. Övriga medarbetare: Maia Andréasson (Göteborg), Eva Liina Asu-Garcia (Tartu) och Susanne Schötz (Lund). Anslag: 7 106 000 SEK.

Svensk negationssyntax (SveNeg). Beviljad projektansökan från RJ 2015. Projektledare: Henrik Rosenkvist. Övriga medarbetare: Johan Brandtler (Ghent) och David Håkansson (Uppsala). Anslag: 2 685 000 SEK.

Erhållna externa forskningsanslag 2009-2015: 14 535 000 SEK

Redaktörsuppdrag etc.

Guest Editor för Nordic Journal of Linguistics 29:2, 2006, med Lars Heltoft.

Medlem i redaktionsrådet för NALS Journal, 2014-

(https://www.tekstlab.uio.no/nals#/project_info)

Redaktör för Studies in Övdalian Morphology and Syntax, Linguistik Aktuell 221, 2016. Med

Kristine Bentzen & Janne Bondi Johannessen.

Gästredaktör för Norsk Lingvistisk Tidsskrift 35:1, 2017, med Elisabet Engdahl.

Medlem i redaktionsrådet för Maal og Minne, 2017-

Redaktör för Estlandssvenskans språkstruktur, GNS 33 2018.

Reviewer vid ett eller flera tillfällen för följande tidskrifter och förlag:

 • Language
 • Lingua
 • Linguistic Variation
 • Journal of Comparative Germanic Linguistics
 • Nordic Journal of Linguistics
 • Studia Linguistica
 • Språk och stil
 • Folia Scandinavica Posnaniensia
 • Arkiv för nordisk filologi
 • Oxford University Press (review av bokförslag)
 • Maal og Minde
 • Folkmålsstudier

Opponent- och sakkunniguppdrag

2007. Opponent vid slutseminarium för Peter Andersson, Göteborg, 16/4. Titel: Modalitet och förändring. En studie av och kunna i fornsvenska.

2008. Sakkunnig vid tillsättning av lektorat i svenska, Dalarnas högskola.

2009. Opponent vid slutseminarium för Jackie Nordström, Lund, 27/1. Titel: Modality and Subordinators - the Germanic languages and beyond.

2009. Opponent vid slutseminarium för Piotr Garbacz, Lund, 27/5. Titel: Syntactic Change in Övdalian.

2010. Ledamot i betygsnämnden (reserv) vid disp. för Piotr Garbacz, Lund, 10/4. Titel: Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change.

2012. Opponent vid slutseminarium för Maria Bylin, Uppsala, 19/12. Titel: Aspektuella hjälpverb i svenskan.

2013. Ledamot i betygsnämnd vid licentiatdisp. för Catarina Röjder, Göteborg, 28/11. Titel: Ortnamnen i Tanums härad I. Bebyggelsenamn.

2014. Opponent vid disputation för Åshild Søfteland, Oslo, 13/6 (tillsammans med Kristin Eide). Titel: Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale.

2014. Ledamot i betygsnämnden (reserv) vid disp. för Marika Lagervall, Göteborg, 20/9. Titel: Modala hjälpverb i språkhistorisk belysning.

2015. Ledamot i betygsnämnden (reserv) vid disp. för Kristian Blensenius, Göteborg, 10/10. Titel: Progressive constructions in Swedish.

2016. Ledamot i betygsnämnden vid disp. för Anna Catharina Horn, Göteborg, 12/3. Titel: Lov og tekst i middelalderen.

2020-2021. Sakkunnig vid granskning av projektansökningar, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Köpenhamn. Bedömning/rankning av 13 ansökningar.

2021. Opponent vid slutseminarium för Adam Horn, Uppsala, 15/6. Titel: Från person till person. Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett typologiskt perspektiv.

2021. Sakkunnig vid granskning av projektansökan, Danmarks Frie Forskningsfond.

Internationellt samarbete

2005-2010. Medlem i ScanDiaSyn och NORMS. Svensk representant i ScanDiaSyns styrgrupp för infrastruktur.

2009-2010. Ledare för Work Package 2 i svenska delen av NorDiaCorp (Nordic Dialect Corpus). https://www.tekstlab.uio.no/nota/scandiasyn/

2010-2014. Nationell samordnare för N'CLAV.

2011, 26/9-30/9. Forskningsvistelse, Freiburg Institute for Advanced Studies, Freiburg. I samarbete med prof. Guido Seiler.

2011, 6/12-10/12. Forskningsvistelse, frisiska avdelningen, Kiel. I samarbete med prof. Jarich Hoekstra.

2012, 20/5-24/5. Forskningsvistelse, Deutsches Seminar, Zürich. I samarbete med prof. Erika Glaser.

2014, 25-29/6. Fältarbete för ESST-projektet, Hapsal, Estland. I samarbete med bl. a. Aibolands museum.

Organisation av konferenser etc.

2007. NORMS Workshop i Älvdalen, maj/juni (med hjälp av Piotr Garbacz). 23 forskare, 168 informanter.

2008. Det andra mötet för Nordistiskt nätverk för syntaxhistoria (tillsammans med David Håkansson). Lund, 26/9.

2009. Stormöte för ScanDiaSyn (tillsammans med Lars-Olof Delsing, Piotr Garbacz och Øystein Vangsnes). Älvdalen, augusti 2009.

2014. Fältarbete i Estland, 26-28 juni.

2014. Projektworkshop Estlandssvenska vid den Tionde nordiska dialektologkonferensen, Mariehamn 20-23/8.

2015. Fältarbete, ESST-projektet, på SOV i Stockholm, 12-14 januari.

2015. Fältarbete, ESST-projektet, 25-27 maj.

2015. Fältarbete, ESST-projektet, på SOV i Stockholm, 4-6 november.

2016. Initierat/planerat/samordnat konferensen Gramino 1, Göteborg 10-11 maj.

2016. Öppen projektworkshop ESST, Stockholms universitet, 24 november.

2019. Det tionde mötet för Nordistiskt nätverk för syntaxhistoria (tillsammans med Elisabet Engdahl och Erik Petzell). Göteborg, 7-8/10.

Publikationer

1994. C-uppsats: Tecken på syntaktisk förändring i Älvdalsmålet. Lund.

1995. MA-thesis: Discourse identification of non-canonical empty categories. Lund/Manchester.

1999. Teorier om om. Alla tiders språk, 208-216. Ed. Inger Haskå & Carin Sandqvist. Inst. för nordiska språk, Lunds universitet.

2001. Som man frågar får man svar. Rhetorica Scandinavica 17:24-40.

2002. Etymologisk teori och konditionalt om. Folkmålsstudier 41:213-223.

2003. On connectives in natural language. Grammar in Focus II:275-282. Ed. Delsing et al. Inst. för nordiska språk, Lunds universitet.

2004. The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish - a Study in Grammaticalization. Ph. D. diss. Dept. of Scandinavian Languages, Lund University.

2005. Modern Swedish bara - from adjective to conditional subordinator. Historical Linguistics 2003, 225-239. Ed. Michael Fortescue, Eva Skafte Jensen, Jens Erik Mogensen & Lene Schøsler. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.

2006a. Fyra vyer av begreppet grammatikalisering. Vetenskapssocietetens i Lund årsbok 2006, 57-73.

2006b. Introduction. Nordic Journal of Linguistics 29.2:149-150. Med Lars Heltoft.

2006c. Null subjects in Övdalian. WPSS 78:141-171.

2007a. An introduction to the South Swedish Apparent Cleft (SSAC). Scandinavian Dialect Syntax 2005. Nordlyd 34:239-250.

2007b. Review of Sundquist (2002). Nordic Journal of Linguistics 30:1:137-147. With Piotr Garbacz & David Håkansson.

2007c. Subject doubling in Oevdalian. WPSS 80:77-102.

2009a. Null Referential Subjects in Germanic - an Overview. WPSS 84:151-180.

2009b. Rätt men dåligt. Om felfria studenttexter som inte är bra. Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson 2010. Red. Gunilla Byrman, Anna Gustafsson & Henrik Rahm, 269-280. Lund.

2010a. A case of degrammaticalization in northern Swedish. Continuity and Change in Grammar, Anne Breitbarth, Christopher Lucas, Sheila Watts and David Willis (eds), 303-320. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

2010b. Null Referential Subjects in Övdalian. Nordic Journal of Linguistics 33.3:231-267.

2011a. Review of Degrammaticalization (Norde 2010). Lingua 121,2:320-322.

2011b. Verb Raising and Referential Null Subjects in Övdalian. WPSS 88:1-20

2011c. Grammatikalisering i nutid - utvecklingen av typ fram till 2009. Språk & Stil 21:5-25. Med Sanna Skärlund.

2012a. Null subjects in Yiddish - some preliminary observations. Discourse & Grammar - A Festschrift in Honour of Valéria Molnár. Johan Brandtler, David Håkansson, Stefan Huber & Eva Klingvall (eds), 433-445. Centre for Languages and Literature, Lund University.

2012b. Forskning i svensk dialektsyntax - förutsättningar och frågeställningar. Vetenskapssocietetens i Lund årsbok 2012, 102-122.

2012c. Review of Null Pronouns (Wratil & Gallman 2011). Language 88,4:930-933.

2013. Grammaticalization in the present - The changes of modern Swedish typ. Synchrony and Diachrony. A Dynamic Interface. Anna Giacalone Rabat, Caterina Mauri &

Piera Molinelli (eds.), 313-337. John Benjamins. Med Sanna Skärlund.

2014. Fyra syntaktiska novationer i älvdalska. Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring, sid. 176-196. Maria Bylin, Cecilia Falk & Tomas Riad (red.). Stockholms universitet.

2015a. The Syntax and Meaning of Subject Doubling in Övdalian. Studies in Övdalian Morphology and Syntax, 107-136. Linguistik Aktuell 221. Ed. Kristine Bentzen, Henrik Rosenkvist & Janne Bondi Johannessen. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

2015b. Introduction. Studies in Övdalian Morphology and Syntax, 1-10. Linguistik Aktuell 221. Ed. Kristine Bentzen, Henrik Rosenkvist & Janne Bondi Johannessen. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. (med Kristine Bentzen & Janne Bondi Johannessen)

2015c. Studies in Övdalian Morphology and Syntax. Linguistik Aktuell 221. Ed. Kristine Bentzen, Henrik Rosenkvist & Janne Bondi Johannessen. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

2015d. Evidence for a Syntactic Parameter at work in Övdalian. New trends in Nordic and General Linguistics, 224-238. Linguae & Litterae 42. Ed. Martin Hilpert, Jan- Ola Östman, Christine Mertzlufft & Michael Rießler. Berlin: De Gruyter.

2015e. Älvdalskan och stavningen. Dalskum 47, 6-7.

2015f. Negative concord in four varieties of Swedish. Arkiv för nordisk filologi 130:139-166.

2015g. Recension av Ordbok för Rickulmålet. Kustbon 4:19-21.

2016. Negationer i estlandssvenska. Studier i svensk språkhistoria 13. Historia och språkhistoria, 199-210. Red. Daniel Andersson, Susanne Haugen & Asbjørg Westum. Inst. för språkstudier, Umeå.

2017a. Negationsharmoni på svensk språkgrund. Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10, 257-268. Red. Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård.

2017b. Workshop: estlandssvenska. Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10, 395-400. Red. Jan-Ola Östman, Caroline Sandström, Pamela Gustavsson & Lisa Södergård.

2017c. Från NORMS till GRAMINO. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 35,1:3-10. Med Elisabet Engdahl.

2018a. Null Subjects and Distinct Agreement in Modern Germanic. Null Subjects in Generative Grammar. A Synchronic and Diachronic Perspective, 285-306. Ed. Federica Cognola & Jan Casalicchio. Oxford: OUP.

2018b. Estlandssvenskarna - en historisk och språklig bakgrund. I: Estlandssvenskans språkstruktur, 7-32. Red. Henrik Rosenkvist.

2018c. Estlandssvenska negationer, negationsharmoni och verbet mike. I: Estlandssvenskans språkstruktur, 173-187. Red. Henrik Rosenkvist.

2018d. Finala negationspartiklar i svenska dialekter - utbredning, syntax och etymologi. I: Studier i svensk språkhistoria 14, 244-260. Red. Harry Lönnroth, Bodil Hagensen, Maria Kvist & Kim Sandvad West. Vasa.

2018e. Estlandssvenskans språkstruktur (red.). Göteborgsstudier i nordiska språk 33.

2020. Estlandssvenska - östsvensk dialekt och germanskt folkspråk. I: Studier i svensk språkhistoria 15, 11-30. Red. Daniel Sävborg, Eva Liina Asu & Anu Laanemets. Tartu.

2021. Icke-orden. Negationer - små ord med stor betydelse. RJ:s årsbox 2021. Red. Jenny Björkman & Patrik Hadenius. Sid. 1-50.

2021. Negative clause-final particles in varieties of Swedish. Studies in Language. https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/sl.19037.ros

Konferenspresentationer

1995. 4th Manchester University Postgraduate Linguistics Conference: Signs of syntactic change in an ancient Swedish dialect from a GB view.

2000. Svenska språkets historia 6, Helsingfors: Grammatikalisering som etymologisk teori och konditionalt om.

2001. Semantik i fokus, Lund: Aspekter på konditionalsatsernas semantik.

2002. New reflections on grammaticalization 2, Amsterdam: Early Old Swedish conditional hvar and multiple paths of grammaticalization.

2002. Svenska språkets historia 7, Tartu: Framväxten av konditionalt utan i äldre fornsvenska.

2003. International Conference of Historical Linguistics (ICHL) 16, Köpenhamn: MSw bara:

from adjective to conditional subordinator.

2003. Semantik i fokus, Lund: Konnektiver i naturligt språk.

2004. Grammatik i fokus, Lund: Sydsvensk pseudoutbrytning.

2005. International Conference of Historical Linguistics (ICHL) 17, Madison: Four perspectives on grammaticalization.

2005. ScanDiaSyn Grand Meeting I, Leikanger: The South Swedish pseudo cleft.

2005. Semantik i fokus, Lund: Grammaticalization: semantic/syntactic interaction in diachronic change.

2006. Grammatik i Fokus, Lund: Nollsubjekt i Älvdalsmålet.

2006. ScanDiaSyn Grand Meeting II, Solf: Null subjects in Elfdalian.

2006, Scandinavian Conference of Linguistics (SCL) 22, Aalborg: Null subjects in Elfdalian.

2007. Grammatik i fokus, Lund: A case of degrammaticalization in northern Swedish dialects.

2007. ScanDiaSyn Grand Meeting III, Myvatn: Multiple subjects in Övdalian.

2007. Syntaxhistoriskt nätverk, Göteborg: Ett fall av degrammatikalisering i nordsvensk dialekt.

2008. Change and Continuity in Grammar, Cambridge: A Case of Degrammaticalization in Northern Swedish.

2008. New Reflections on Grammaticalization (NRG) 4, Leuven: The Sources of Anticonditional Meaning.

2008. Andra konferensen om älvdalska, Älvdalen: Subjektsdubblering i älvdalska.

2008. NORMS Workshop för the Left Periphery, Tromsø: Subject Doubling and Clausal Contrast.

2008. Nordistiskt nätverk för syntaxhistoria, Lund: Null Referential Germanic Subjects - in the Past and in the Present.

2009. Grammatik i Fokus, Lund: Referentiella nollsubjekt i germanska språk - en överblick. Med David Håkansson.

2009. International Conference of Historical Linguistics (ICHL) 19, Nijmegen: Null Referential Subjects in Germanic.

2010. Nionde nordiska dialektologkonferensen, Uppsala: Bö int höv - ett fall av degrammatikalisering i nordsvensk dialekt.

2010. Societas Linguistica Europæ (SLE) 43, Vilnius: Referential Null Subjects in Germanic V2-languages - Empirical Questions and Theoretical Implications.

2010. Subjects in Diachrony: Grammatical Change and the Expression of Subjects, Regensburg: Referential null subjects in Old and Modern Germanic - typological observations.

2010. Subjects in Diachrony: Grammatical Change and the Expression of Subjects, Regensburg: Conditions för pro-drop - evidence from Övdalian.

2011. Grammatik i Fokus, Lund: Topikalisering i bisats - data från älvdalska.

2011. Gradualness in change and its relation to synchronic variation and use, Pavia. Grammaticalization in the Present - the Changes of Modern Swedish typTillsammans med Sanna Skärlund.

2011. Variation and Typology - New Trends in Syntactic Research, Helsinki. Diachronic Typology and Synchronic Variation - Referential Null Subjects in Old and Modern Germanic.

2012. Non-Standard Average European, Freiburg Institute for Advanced Studies, Freiburg. Non-Standard Morphosyntactic features in Övdalian. Inbjuden föredragshållare.

2012. Svenska språkets historia 12, Stockholm, 13/4. Syntaktiska innovationer i älvdalska.

2012. International Conference of Nordic and General Linguistics 11, Freiburg. 20/4. Verb raising and null subjects in Övdalian.

2013. Syntaxhistoriskt nätverk, Lund, 10/10. Syntaktiska drag i germanska icke-standardspråk.

2013. Tromsø International Conference on Language Diversity, Tromsø 6/11. Övdalian - a minority language without a minority? Med Piotr Garbacz. (inbjuden)

2014. Svenska språkets historia 13, Umeå, 9/5. Negationsharmoni på svensk språkgrund.

2014. Understanding Pro-Drop, Trento. 20/6. Null Subjects and Distinct Agreement in Modern Germanic.

2014. Tionde nordiska dialektologikonferensen, Mariehamn, 22/8. Projektet ESST - en presentation.

2014. Tionde nordiska dialektologikonferensen, Mariehamn, 22/8. Negationsharmoni i estlandssvenska.

(2014. Syntax of the World's Languages (SWL), Pavia, 9/9. Negative Concord in Estonian Swedish (and in other Swedish varieties. Antagen med eget föredrag, inställt på grund av sjukdom.)

(2014. Societas Linguistica Europæ (SLE), Poznan, 11/9. Vernacular Universals in Germanic. Antagen med eget föredrag, inställt på grund av sjukdom.)

2015. Tredje konferensen om älvdalska, Köpenhamn, 7/5. Presentation av Övdalian Morphology and Syntax.

2015. Tredje konferensen om älvdalska, Köpenhamn, 8/5. Oväntade likheter mellan estlandssvenska och älvdalska.

2015. International Conference of Historical Linguistics (ICHL) 22, Neapel: The rise of negative concord in four varieties of Swedish.

2016. Svenska språkets historia 14, Vasa: Finala negerade partiklar - distribution och etymologi.

2017. ICLaVE 9, Malaga: Syntactic Variation in Non-Standard Swedish - a Case for Syntactic Vernacular Universals in Germanic?

2017. OV and VO in the Scandinavian languages and beyond, Visby: A perfective OV-structure in Estonian Swedish. 28/9.

2017. Workshop on Case-impoverished Germanic, Lund: Vocatives in varieties of Swedish. 6/10.

2018. Svenska språkets historia 15, Tartu: Estlandssvenska - östsvensk dialekt och germanskt folkspråk. 14/6. Inbjuden plenarföreläsare.

2018. International Congress of Linguists 20, Kapstaden: Clause-final negative particles in Swedish. 5/7.

2019. Polen-Skandinavia: Vitenskapelige møter på tvers av generasjoner, Poznan: Mikrokomparativ syntax i Norden - exempel från älvdalska och estlandssvenska. 12/4. Inbjuden plenarföreläsare.

2019. International Conference of Historical Linguistics (ICHL) 24, Canberra: A perfective OV-structure in Estonian Swedish.

2021. Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter, Köpenhamn: Utbrytningar i skånska. Med David Håkansson. 18/6.

Seminariepresentationer (i Lund fram till 2012, om inte annat anges)

1996. Syntaxseminariet: Icke-kanoniska tomma kategorier.

1997. Högre seminariet: Etymologin bakom konditionalt om.

1997. Högre seminariet: Relativsatser i världens språk ur ett typologiskt perspektiv.

2001. Forskarseminariet: 26/9 samt den 3/10: om konditionalsatser och om konditionala subjunktioner.

2002. Forskarseminariet 12/6. Provdisputation (opponent: Ulf Teleman).

2004. Måndagsseminariet, Göteborg, 1/3:Utan - en fornsvensk konditional subjunktion. (inbjuden)

2005. Forskarseminariet, engelska inst, LU. 10/3: Fyra perspektiv på grammatikalisering. (inbjuden)

2005. Pedagogiskt seminarium: Granbarrsprojektet (med Gunlög Josefsson och David Håkansson).

2005. Forskarseminariet, tyska inst, LU. 29/11: Grammaticalization: semantic/syntactic interaction in diachronic change. (inbjuden)

2006. Dansk-norsk grammatikaliseringsseminar, Schæffergården 5/1: Grammatikalisering: samspel mellan semantik och syntax i diakron språkförändring. (inbjuden)

2006. Forskarseminariet 5/5. Sundquist-seminarium (med David Håkansson och Piotr Garbacz)

2007. Forskarseminariet 12/9. Presentation av workshopen i Älvdalen 29/5-1/6 2007.

2007. Grammatikseminariet 8/11. Dubbla subjekt i älvdalska och i några andra språk.

2009. GRIMM-seminariet, 26/3. Referentiella nollsubjekt i germanska språk - med fokus på älvdalska.

2010. GRIMM-seminariet, 5/10: Agreement and Head Movement - en sammanfattning av Roberts 2010.

2011. Mänskliga rättigheter, LU, 8/2: Minoritetsspråk och språk utan egen minoritet - med fokus på älvdalska.

2011. Forskarseminariet 23/3. GReNS - ett projekt med problem.

2011. Null Subjects in Övdalian - and Elsewhere in Germanic. Hermann Paul-seminarium für Linguistik, Freiburg. 28/9.

2011. Språkrådet, Stockholm. 22/11 (inbjuden). Älvdalskans syntax - en kort översikt.

2012. Grammatikkollokviet Stockholm/Uppsala (inbjuden). Data och teorier om nollsubjekt i (främst) germanska språk. Uppsala 18/12.

(i Göteborg från 2013, om inte annat anges)

2013. Grammatikseminariet, Göteborg. Vernacular universals (eller folkspråksuniversalier). Göteborg, 25/10.

2013. Workshop om digitala resurser för språkhistoria, Göteborg. Nya digitala resurser för nordisk dialektologi. Göteborg, 29/11.

2013. Exempelseminarium, Göteborg. Hur identifieras outtalade subjekt i allemanniska bisatser? Göteborg, 13/12.

2014. Måndagsseminariet, Göteborg. Introduktion till NALS. Tillsammans med Maia Andréasson och Elisabet Engdahl. Göteborg, 27/1.

2014. Grammatikseminariet, Göteborg. Negationsharmoni på svensk språkgrund. Göteborg, 30/10.

2015. Grammatikseminariet, Göteborg. Erfarenheter av elicititering av dialektsyntax på fältet. Med Maia Andréasson. 23/4.

2015. Dialekt- och ortnamnsarkivet, Göteborg (inbjuden talare). Novation eller språkkontakt? Några älvdalska språkdrag i historisk belysning. 12/11.

2015. Måndagsseminariet, Göteborg. Projektansökningar. 7/12.

2016. Kunskapsseminarium för Älvdalens kommun, Älvdalen. Älvdalska och byråkratin - ett juridiskt och administrativt perspektiv. 8/2.

2017. Måndagsseminariet, Göteborg. Estlandssvenskans språkstruktur - en projektrapport. 24/4. Med Maia Andréasson.

2017. Högre seminariet, Uppsala (inbjuden talare). Estlandssvenskans språkstruktur. 10/5.

2017. Högre seminariet, FLOV, Göteborg (inbjuden talare).. Elicitating dialect syntax. 16/5.

2018. Lexikografiska seminariet, Göteborg (inbjuden talare). Estlandssvenska ord. 14/3.

2019. Grammatikkollokviet, Uppsala (inbjuden talare). Perfektiva OV-strukturer i östsvenska. 19/3.

2019. Nätverk för nordisk syntaxhistoria 10, DAG, Göteborg. Tre perfektiva konstruktioner i östsvenska. 7/10.

2019. KURS-kolloqium, Friesisches seminar, Flensburg (inbjuden talare). Swedish in Contact - a comparison of linguistic enclaves in Älvdalen and Estonia. 13/11.

2020. Zoom-seminarium, Zürich. (inbjuden talare). Om älvdalsk grammatik och sociolingvistik. Med Guido Seiler.

2021. Zoom-seminarium, grammatikseminariet, Lund. Haspelmath (2020) General linguistics must be based on universals (or nonconventional aspects of language) vs. Adger (2021) On doing theoretical linguistics: a reply to Haspelmath.

Populärvetenskap

1997. Biblioteket Väster, Lund: I kretsen runt Egil - Egil Skallagrimssons släkt och vänner.

2001. Samiska: svårt språk, oviss framtid. Fjället 3:10-14 (tillsammans med Lars-Olof Delsing).

2001. Humanistdagarna, Lunds universitet: Som man frågar får man svar ­- hur politiker besvarar okänsliga frågor.

2002-2009. Verksam inom Athenaprojektet, Lunds universitet.

2004. Ett försvar för Steven Pinker. Forskning & Framsteg 7:57.

2006, 2007. Deltagit i Fråga Lund-panel på Vetenskapsrådets Forskartorg, Bok- och Biblioteksmässan, Göteborg.

2008. Föredrag vid Waldorflekskolan i Hardeberga, 27/2: Barnens språkutveckling.

2008. Ge älvdalska en chans! Språktidningen 5:89-90.

2010. Unga tycker att det egna språket luktar gott! Språktidningen 4, 88-89.

2011. HT-dagarna, LU. Dialekt eller språk? Språkgränser i Skandinavien - språk, dialekter och mellanting.

2012. Undervisning vid Maria Montessori-skolan i Lund, 14/2: Lite om runor för små barn.

2014­-. Deltar som expert i radioprogrammet Språket i P1 (red. Emmy Rasper).

2014. Föredrag vid Café-å-lär, Chalmers, 23/10: Språk, dialekter och mellanting.

2015. Fjärås Bräcka-skolan, 2/2: Lite om runor.

2015. Grammatikfestivalen, Göteborg (inbjuden talare), 20/3: Folkspråksuniversalier - ett språkhistoriskt mysterium.

2017. Skånegillet, Göteborg, 2/3. Språkgränser.

2017. Grammatikfestivalen, Göteborg, 17/3: Estlandssvensk grammatik - en kort översikt.

2019. GU och det svenska språket. GU-journalen, november: 32.

2021. Franklins gymnasium, Mölndal: Svenska språk och dialekter. 27+28/1.

2021. Rotary, Mölndal: Språk som egentligen är dialekter. 16/4.

2021. Regeringen bör erkänna älvdalska. Språktidningen 28/4. Med 11 kollegor.

2021. Rotary, Göteborg. Lite om namnforskning.

PEDAGOGISKA MERITER

Undervisning och handledning

Sedan 1996 undervisning i grammatik, språkhistoria, språkfärdighet, akademiskt skrivande, retorik, semantik etc. Handledning av omkring 100 uppsatser på kandidat-, magister- och MA-nivå (fram till 2021), samt handledning av doktorander från 2012.


Högskolepedagogiska utbildningar

2005 Högskolepedagogisk introduktionskurs, 2 v. Lund (validerad 2016 vid GU som HPE 101)

2008 Högskolepedagogisk fortsättningskurs, 3 v. Lund (validerad 2016 vid GU som HPE 102)

2014 HPE 201 Handledning i forskarutbildning I, (5 hp) Göteborg

2016 HPE 103 Självständigt arbete, (5 hp) Göteborg

Kursutveckling

1998 Utarbetat nytt förslag till kursplan för Språkfärdighet (5 p.), inst. för nordiska språk (tillsammans med Katarina Lundin).

1999-2000 Planlagt och förberett ny 10-poängskurs i retorik (SVE 442) på uppdrag av institutionsstyrelsen.

2002 Planlagt och förberett ny områdesgemensam 40-poängskurs i retorik (anställd av områdesstyrelsen under november 2002). Rapport inlämnad i december 2002.

2006 Ansvarat för utveckling av kursplaner i de f.d. CD-kurserna Nordisk dialektologi, Svensk språkhistoria (fortsättning), Grammatikaliseringsteori, Runologi och Namnforskning, som anpassning till Bologna-modellen.

2008 Utarbetat kursplan för MA-kursen Språkförändringsteori (7,5 p.).

2008 Ansvarat för utvecklingen av kursen Akademiskt skrivande (SVE B25), med Anna Gustafsson och Lena Lötmarker.

2009 Ansvarat för utvecklingen av kursen Tillämpad översättningsteori (15 hp) på termin 3 i Översättarmastern.

2011-2013 Ingick i grupp (med Anna Gustafsson och Henrik Rahm) som utvecklar nya grundkurser i svenska vid SOL, Lund.

2011-2013 Ingick i grupp som utvecklar ett språkkonsultprogram vid SOL, Lund.

2011 Utvecklat ny skrivkurs för Lunds universitets pedagogiska centrum (CED) tillsammans med Susanne Pelger (CED). Kursen (Att handleda studenters skrivande) gick första gången VT 2012. Kursen riktar sig till lärare vid Lunds universitet som vill vidareutveckla sin förmåga att ge återkoppling på studenttexter och på sikt höja studenternas kompetens i att skriva akademisk prosa.

2012 Utarbetat förslag och kursplan till lärarlyftskursen Skrivande i skolan, som går första gången HT 2012, Lund.

från 2013 i Göteborg

2014-2015 I samarbete med Miguel Garcia Yeste (SPL) utarbetat kursen Vetenskapligt skrivande på svenska och engelska. Fakultetsgemensam kurs för doktorander.

2015 I samarbete med Miguel Garcia Yeste (SPL) utarbetat kursen Academic Communication for International Audiences. Fakultetsgemensam kurs för doktorander. Anslag från fakultetsstyrelsen: 85 000 SEK.

2018 I samarbete med Anna Hannesdóttir utarbetat FU-kursen Nordistik och svenskämnets historia.

2019 Samordnat revision/utveckling av delkursen Språklig variation och förändring i ett diakront perspektiv (SV1218, delkurs 3).

2020 Utvecklat kursen SV2128 Advanced grammatical analysis - the generative perspective. AV-nivå, distansundervisning (engelska). Kursen gick första gången VT 2021.


Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång